SUBSIDIE TER VERVANGING VAN BTW-VRIJSTELLING VOOR SPORTINVESTERINGEN

Met ingang van januari 2019 is het Ministerie van VWS de Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' gestart. Deze subsidiereregeling is een compensatie voor het vervallen BTW-vrijstelling voor sportinvesteringen. Er is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties.

 

Sportorganisaties komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

 

Extra subsidie voor investeringen in energiebesparing

De subsidie kan gebruikt worden voor 20% van de investering voor het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties. Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarlijkse bedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro.

Bron KNVB.nl