Anarchie binnen een voetbalclub...

Een verhaal die azo bij je binnenkomt en blijkt dat het gras bij een ander niet altijd beter is....geef je mening en komt dit ook voor bij jouw vereniging?

 

Bij vv Alphia lijken jeugd leiders / jeugd trainers en ouders de dienst uit te maken!

 

Dat het al enige tijd rommelt binnen de vv Alphia, moge duidelijk zijn, met de vele bestuurs wisselingen en onduidelijkheden wie waarvoor verantwoordelijk is. Het organisatorische en communicatieve aspect lijkt dan ook nog niet verholpen. Maar schrijnender is dat vv Alphia op bestuurlijk vlak geen daadkracht lijkt te hebben om beslissingen te kunnen nemen.

 

Bij vv Alphia lijkt het erop dat geldt Wie Dreigt Die Blijft. Jaarlijks worden de nieuwe jeugdindelingen gemaakt en dat geeft altijd weer de nodige discussies, maar bij vv Alphia drijven ze het op bestuurlijk vlak wat al te ver door en lijkt het bestuur te zwichten voor dreigementen van een handje vol jeugd trainers / jeugd leiders / ouders uit de jeugd afdeling in de leeftijdscategorie 13 / 14 jaar. Een beetje mee beslissen is wellicht nog niet eens zo gek, maar de eindverantwoordelijkheid ligt toch te allen tijde bij de club vv Alphia als zijnde het bestuur. En juist die tak lijkt hiervoor weg te lopen.

 

De leeftijds-indelingen zoals opgesteld door de KNVB worden ogenschijnlijk eenvoudig ter zijde geschoven als jeugd trainers / jeugd leiders / ouders van de categorie JO onder 13 / 14 aangeven niet met een jeugdspeler te willen werken / spelen. Dreigementen – chantage middelen - van als die jeugdspeler in mijn team komt, stappen wij op en gaan we met het hele team naar een andere Alphense vereniging.

 

Van enig club-liefde binnen deze groep jeugd trainers / jeugd leiders / ouders lijkt geen sprake. Van loyaliteit en normen en waarden evenmin. Desondanks zwicht het bestuur van vv Alphia voor deze dreigementen, waarvan je overigens maar moet afwachten of deze ook daadwerkelijk zouden worden nageleefd en opgevolgd.

 

Kennelijk stelt de club vv Alphia het belang van het desbetreffende jeugdlid en de empathie niet op de eerste plaats. Zonder naam en toenaam te noemen van het jeugdlid, wordt er door ‘eerlijkheidshalve’ het overgrote deel ‘de meerderheid’ van het bestuur van vv Alphia gekozen voor de meest eenvoudige weg.

 

En dat is te luisteren naar luid schreeuwende jeugd trainers / jeugd leiders / ouders en dus het jeugdlid niet in de leeftijdscategorie daar waar hij hoort in te delen – do Jo 14 - , maar weg te stoppen in een nieuw team in een jongere leeftijdsgroep ‘de Jo 13’ tussen allemaal spelers die jonger zijn, die weer over komen van een nog jongere leeftijdscategorie ‘de Jo 12’, die nog nooit op een heel veld hebben gevoetbald.

 

Overigens is dit jeugdlid een doorsnee speler. Liefhebber van voetbal, van plezier maken, van eventueel keepen, maar vooral van lol maken met vriendjes. Een lid waarvan er dertien gaan in een dozijn. Immers gezien de strekking van het verhaal lijkt het erop dat het hier gaat om een hooligan, maar daar is verre van sprake. Het gaat hier dus om een doorsnee voetballer, die lid is geworden om met enkele van zijn vriendjes te gaan voetballen en daarin nu wordt belemmerd door de handelswijze van vv Alphia.

 

Bij vv Alphia lijkt het geven van ongefundeerde en niet onderbouwde meningen van jeugdleiders / jeugdtrainer / ouders doorslaggevend te zijn. De club kiest er vervolgens ook heel bewust voor om dit jeugdlid ook niet in te delen in het team waar enkele van zijn vriendjes in spelen en waar hij al jaren samen mee voetbalt. Er wordt derhalve op meerdere facetten niet gekeken naar de richtlijnen van de KNVB enerzijds ‘indelen op basis van geboorte jaar en leeftijdscategorie’ en anderzijds de uitingen van de KNVB plezier en spelen met vriendjes staat voorop en is de basis om lid te worden van een vereniging. De club vv Alphia kiest bewust voor geen van beide en lijkt daardoor de machtspositie aan jeugd trainers / jeugd leiders en ouders te geven.

 

Gevraagd naar de reden waarom vv Alphia kiest voor deze richting en het belang van het jeugdlid niet prefereert, maar juist kiest voor aansturing om het lidmaatschap te beëindigen, komt de club er bovendien ook niet helemaal uit. Er wordt gewezen naar app-jes en brieven van desbetreffende jeugdleiders / jeugdtrainers / ouders, maar of deze app-jes en brieven er ook daadwerkelijk zijn, is niet helder. Over de eventuele inhoud wordt al evenmin gesproken.

 

Uit gesprekken kwam louter naar voren dat jeugd trainers / jeugd leiders hebben aangegeven niet met het specifieke jeugdlid in een team te willen werken, dit zou en koste gaan van het waarborgen van de gezelligheid en de rust bewaren binnen het team wat al jaren met elkaar zou samen spelen. Ook een 14-tal ouders van het nieuw te vormen Jo 14 team, waarin dit jeugdlid zou moeten worden ingedeeld, zou hebben aangegeven, ‘zo blijkt uit gespreken met de club’ dat ze niet met dit jeugdlid in een team willen zitten, indien toch dan stappen we over naar een andere Alphense voetbalvereniging. Opvallend is dat het team enerzijds niet al jaren samen speelt, maar ook andere nieuwe spelers heeft gekregen, anderzijds hebben de spelers van dit team, maar ook de jeugd leiders en jeugd trainers en daarmee ook de ouders nog nooit samen gewerkt met dit jeugdlid. Een vete lijkt daarmee in de maak.

 

Het principe van indelen en aangeven bij de jeugd trainers / jeugd leiders, dit is jullie team, met deze spelers moet je het doen, telt kennelijk niet binnen vv Alphia, terwijl daar juist ook een week eerder nog over is gesproken tijdens een trainers bijeenkomst en brainstorm sessie met de nieuw aangestelde hoofd jeugd. ‘’Het maakt niet uit wie er in een team zitten, als trainer / leider moet je daar boven staan en kunnen werken met iedereen’’, was een veel gehoorde kreet tijdens die bijeenkomst.

 

Al eerder ‘in het vorige voetbal seizoen 2019 2020’ leek al duidelijk te worden dat binnen de vv Alphia sommige jeugd trainers / jeugd leiders de macht hebben en zelf mogen bepalen wat te doen en hoe te handelen. Of gaandeweg het seizoen gewoon te stoppen. Zo werden er tijdens het vorige seizoen, regelmatig wedstrijden niet gespeeld, omdat de trainer dacht dat een overwinning niet haalbaar was en dus belde de jeugd trainer de tegensander af. VV Alphia leek hiermee akkoord door niet in te grijpen. En zo waren er nog meer zaken, waarvan normaliter gedacht mag worden als club en bestuur handelend op te treden in het belang van de jeugdleden. Je betaalt immers contributie om te trainen en te spelen en mag daarbij bovendien iets verwachten van het bestuur.

 

Een eenvoudige oplossing voor de club had geweest om enkele van de vriendjes van dit jeugdlid eveneens in te delen in het nieuwe te vormen Jo 13 team, maar ook die weg lijkt een niet te bewandelen weg voor de club vv Alphia. Er zou zelfs gekozen kunnen worden om een proefperiode in te stellen en toch indelen in het team waar het hoort de Jo 14 en te kijken hoe het loopt. Maar ook daar wil vv Alphia niet aan. De jeugd trainers / jeugd leiders en ouders hebben aangegeven hoe en wat of anders en die weg slaat vv Alphia in. Waaruit eens te meer lijkt dat vv Alphia niet het plezier van een jeugdlid voorop stelt, of waar het jeugdlid zich prettig bij voelt, om over het sociale aspect in omgang met mensen maar te zwijgen. De club vv Alphia lijkt daarmee de eigen club cultuur te verloochenen en kan ook geen echte reden aangeven waarom de club kiest voor deze weg. Kortom vv Alphia kiest voor de ego’s van ‘handje vol’jeugd trainers / jeugd leiders en ouders boven het belang van regelgeving vanuit de KNVB en leeftijdscategorie en plezier hebben om met vriendjes en leeftijdsgenootjes te spelen.

 

Gevraagd naar een echte reden van deze omgang met dit jeugdlid, komt de club ook niet verder, dan de hierboven omschreven uitspraken van de jeugd trainers / jeugd leiders.. Ook heeft de club nog nooit zelf individueel gevraagd aan het jeugdlid wat hij nu wil. Wat blijkt na navraag bij zijn ouders. Het jeugdlid heeft aangegeven gewoon te willen voetballen in de leeftijdscategorie waar hij behoort te spelen de Jo 14 en anders evt. een leeftijdscategorie lager te willen worden ingedeeld de Jo 13, maar dan wel graag bij enkele van zijn vriendjes waar hij al jaren mee voetbalt. Overigens is dit jeugdlid al jaren lid van de club en nog nooit in enigerlei vorm berispt op wat dan ook, is altijd aanwezig ‘weer of geen weer’, heeft geen achterstallige betalingen o.i.d., kortom van een bijzondere achtergrond is absoluut geen sprake.

 

Er lijkt dan ook te worden gehandeld binnen vv Alphia van willekeur, opruiing en ophitserij en de mensen die het ogenschijnlijk voor het zeggen hebben binnen vv Alphia zijn daar gevoelig voor. Degene die het hardst schreeuwt zonder opgaaf van gegronde reden, heeft de macht. vv Alphia blijft ‘nogmaals een enkele uitzondering binnen het bestuur daargelaten’ bij het voorgenomen standpunt en lijkt daarmee de macht uit handen te geven aan enkele jeugd trainers / jeugd leiders en ouders. Wie Dreigt Die Blijft !

Geschreven door Dennis van Egmond